Scrieri
 


Ţie (1994)
Tărâmul dintre gânduri (1997)
Cânt de Iubire - Song of Love (1999)
Imn Existenţei (2000)
Pelerin (2003)
Cânt de Iubire - Pesma Liubavi (2001)

Peregrino (2004)

Cânt de Iubire - versiune chineza (2006)
Cânt de Iubire - Song of Love - editie revazuta 2007
Cât de aproape... - Lo cerca que estabas (2007)
Unde esti, Timp? (2007)

Poeme - romano-urdu (2008)


Viaţa impersonală (1993)
Introspecţia (1994)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul I (1997)
Înţeleptul de la Arunâchala volumul II (1997)

Caosmos. Katharsis nu doar pentru mine (2002)

Introspecţia - poeme (2005)
Frumuseţea Tandreţei (2006)
Harpă de umbră şi lumină (2007)
Viaţa impersonală (revăzută 2007)

Lucrări, Culegeri, Cursuri
Cartea "Zborul. Vis şi destin"
Poezia, pentru mine

Poezii de IOANA GEORGE
Selectii din volumul "VISUL MEU. ZBOR ŞI DESTIN"
cititi selectiile
  home > scrieri > Trei Poeme din Europa - Three Poems from Europe - 2013

Trei Poeme din Europa - Three Poems from Europe

de Elena Liliana Popescu (Ed. Pelerin, 2013, Bucureşti, volum multilingv în 42 de limbi distincte),  prefaţă de Raúl Lavalle, postfaţă de Alfredo Pérez Alencart.

 

LILIANA POPESCU – POESÍA Y ETERNIDAD

Creo, modestamente, que toda poesía busca expresar algo que supere las circunstancias concretas en que fue escrita. No obstante, algunos poemas pagan mucho tributo a su época. No es el caso de Liliana (disculpe el lector si, por mi amistad con ella, la menciono por su nombre de pila).
Su verbo poético se parece a ese círculo del tiempo que menciona en “Cuando todo se pierde.” La plateada esfera del reloj (cito un tango de Gardel) nos advierte sobre la fugacidad de la vida, sobre la necesidad de vivir el momento. Así lo entiende también Liliana; pero, según mi sentir, ella resignifica esos tradicionales consejos de Horacio.
El tiempo también puede ser visto como algo eterno; como un “espacio” en que es posible una contemplación, eterna a su modo. Sí, eterna porque es el gozo de admirar el ser natural y el ser divino. La voz femenina uitare, ‘olvido’, tiene aquí un lugar muy relativo, porque la mirada de la contemplación no deja escapar las realidades profundas.
Más aún, hasta es capaz de retener clipa aceea, ‘aquel momento.’ En efecto, el amor y el conocimiento también se nutren de muchas pequeñas cosas. Quizás nos parecieron intrascendentes en su momento, pero dejaron una marca a fuego en nuestras vidas. La voz cuvânt, ‘palabra’, se relaciona con la latina conventus, la cual da idea de reunión, de acudir conjuntamente. Te invito entonces, querido lector, a que te reúnas en tu morosa lectura con Liliana y con la gran tradición poética. Ellas siempre tienen cosas para que medites y te llenes de alegría profunda.

5 de Julio de 2013                                
Raúl Lavalle
Buenos Aires, Argentina

LILIANA POPESCU – POEZIE ŞI ETERNITATE

Cred, cu modestie, că întreaga poezie încearcă să exprime ceva care să realizeze o transcendere a împrejurărilor concrete în care a fost scrisă. Cu toate acestea, unele poezii plătesc un greu tribut epocii lor. Nu este cazul Lilianei (să mă ierte cititorul dacă, datorită prieteniei ce ne leagă, îi menţionez doar prenumele).
Verbul său poetic seamănă cu această orbită a timpului menţionată în „Când totul se pierde”. Discul argintat al orologiului (citez din textul unui tangou de Gardel) ne avertizează asupra efemerităţii vieţii, asupra necesităţii de a trăi clipa. În felul acesta înţelege şi Liliana, dar, presimt totodată, că ea redefineşte acele sfaturi tradiţionale ale lui Horaţiu.
Timpul poate fi văzut şi ca ceva etern; ca un „spaţiu” în care este posibilă o contemplare, eternă în felul ei. Da, eternă pentru că ea este bucuria de a admira fiinţa naturală şi fiinţa divină. Vocabula de gen feminin uitare, „olvido”, joacă un rol aparte, pentru că privirea contemplării nu lasă să scape realităţile profunde.
Mai mult decât atât, este chiar capabilă să reţină clipa aceea, „aquel momento”. Într-adevăr, iubirea şi cunoaşterea se hrănesc, de asemenea, din multe lucruri mărunte. Poate nouă ni s-au părut neimportante, la timpul lor, dar ele şi-au lăsat o pecete de foc în vieţile noastre. Vocabula cuvânt, „palabra”, este legată de cea latină, conventus, care sugerează ideea de întâlnire, de a merge împreună. Te invit atunci, dragă cititorule, la a te întâlni în molcoma ta lectură, cu Liliana şi cu marea tradiţie poetică. Ele au mereu aspecte asupra cărora să meditezi şi să-ţi umple inima de bucurie profundă.

Raúl Lavalle

LILIANA POPESCU – POETRY AND ETERNITY

I believe, modestly, that all poetry tries to express something that indicates a transcending of the concrete circumstances in which it was written. Nevertheless, some poems are heavily indebted to their time. It is not Liliana’s case (I apologize to the reader that because of our friendship I mention here only her first name).

Her poetic verb looks like this time orbit referred to in “When all gets lost”. The silvery disk of the clock (I cite from the text of a tango by Gardel warns us about the ephemerality of life, about the need to live the moment. This is the way in which Liliana understands things as well, but, I have a feeling at the same time, that she is redefining Horace’s traditional advice.
Time can be conceived as something eternal, also; like a “space” where contemplation becomes possible, eternal in its own way. Yes, eternal because it is the joy of admiring the natural being and the divine being. The word “forgetfulness”, “uitare”, a noun in the feminine in Romanian, has over here a very relative place, because the contemplative look does not miss the profound realities of life.
Moreover, this look is capable of retaining “that moment”, “clipa aceea” (in Romanian). Indeed, love and knowledge are also nurtured by many small things. Maybe they appear unimportant to us, in their time, but they did leave a fiery seal on our lives. The vocable “word”, “cuvânt” in Romanian, is connected to the Latin one, “conventus” that suggests the idea of meeting, of walking together. I am inviting you then, dear reader, in your calm reading, to meet Liliana and the great poetic tradition. Both of them include aspects worth to meditate about and to fill your heart with a profound joy.

Raul Lavalle
(Translated by Theodor Damian)

LILIANA POPESCU – POÉSIE ET ÉTERNITÉ

Je pense, modestement, que toute la poésie cherche à exprimer quelque chose qui transcende les circonstances concrètes où elles ont été écrites. Cependant, certains poèmes paient un lourd tribut à leur époque. Ce n'est pas le cas de Liliana (que le lecteur me pardonne si, par amitié pour elle, je l'appelle par son prénom).
Son verbe poétique ressemble à ce cercle du temps qu'elle mentionne dans “Când totul se pierde” [“Quand tout se perd”]. La sphère argentée de l'horloge (je cite le tango de Gardel) nous avertit de la fugacité de la vie, de la nécessité de vivre le présent. C'est ainsi ce qu'entend faire Liliana mais, à mon sens, elle donne une nouvelle signification à ces traditionnels conseils d'Horace.
Le temps peut être aussi vu comme quelque chose d'éternel ; comme un “espace” dans lequel est possible une contemplation, éternelle à son tour. Oui, éternelle parce que c'est le plaisir d'admirer l'être naturel et l'être divin. Le terme “oubli”, uitare, ‘olvido’, tient ici une place toute relative, parce que le regard de la contemplation ne laisse pas échapper les réalités profondes.
Qui plus est, il est même capable de retenir clipa aceea, “cet instant”. En effet, l'amour et la connaissance se nourrissent également de nombreuses petites choses. Celles-ci nous ont peut-être semblé non transcendantes sur le moment, mais elles ont laissé une marque au fer rouge dans nos vies. Le terme cuvânt, “mot”, renvoie au latin conventus, qui donne l'idée de réunion, de venue conjointe. Je t'invite donc, cher lecteur, à entrer en réunion, dans ta lecture réfléchie, avec Liliana et avec la grande tradition poétique. Elles ont toujours des choses qui te font méditer et te remplissent d'une joie profonde.

Raúl Lavalle  (Traduit de l'espagnol par Estelle Variot)


PERIPLUL CELOR TREI POEME ÎN EUROPA

 „Fiecare dintre noi creează lumea prin metoda sa proprie de creaţie. Mai precis lumea se creează continuu, simultan cu legile care o creează şi o guvernează.”
NICOLAE POPESCU

 Acest volum s-a născut pornind de la un gând inspirat, al soţului meu, Nicolae, cu mai mulţi ani în urmă. Ideea era de a publica o astfel de carte, cuprinzând câteva poeme în limbile oficiale ale Uniunii Europene.
Volumul conţine trei poeme şi o scurtă introducere, în limba română, şi traduceri ale acestora în 41 de limbi care se vorbesc în Europa. Am ales trei poeme care erau în acel moment traduse în mai multe limbi. Se ştie că traducerea de poezie este o grea încercare pentru orice traducător şi de aceea m-am oprit asupra unor poeme în vers liber, deoarece pentru cele cu rimă dificultatea ar creşte în re-crearea poemului într-o altă limbă.
Treptat, poemele s-au tradus şi în alte limbi, dintre cele care se vorbesc în Europa: limbi oficiale, co-oficiale, regionale, sau minoritare, dar şi în limbi oficiale în alte ţări ce nu fac parte din Europa etc. Unele limbi regionale vorbite în ţări din Europa au statut de limbi oficiale în alte ţări din Europa, unele limbi cu statut de limbi oficiale în ţări membre nu au încă statut de limbă oficială a Uniunii Europene.
În Europa, peste 60 de comunități autohtone vorbesc limbi regionale sau minoritare; de asemenea, sunt vorbite mai multe limbi, de persoane provenind din țări din alte continente. Impactul imensei bogății lingvistice în Cultura Europei este inestimabil, de aceea Uniunea Europeană şi Consiliul Europei au lansat, în 2001, inițiativa Anului European al Limbilor vorbite.
Traducerile celor trei poeme din prezentul volum nu reprezintă, desigur, toate limbile vorbite în Europa, dar acoperă din punct de vedere lingvistic zone geografice nu doar din Europa.
Traducerile sunt introduse în volum în ordinea alfabetică a denumirilor în engleză ale acestor limbi. Cu câteva excepţii, este inclusă câte o singură traducere pentru fiecare din aceste limbi. În acele cazuri, fie traducerile au fost realizate din versiuni diferite în acea limbă, fie în versiuni diferite ale acelei limbi, ambele acceptate în acea ţară.
Elaborarea acestui volum nu a fost uşoară, însă solidaritatea umană poate îmbrăca uneori cele mai poetice veşminte, şi volumul a devenit un mesaj poetic multilingv, o sugestie de a reflecta împreună şi fiecare în parte asupra naturii noastre reale, prin şi dincolo de diversitate lingvistică, un mesaj care glorifică viaţa însăşi.
Le mulţumesc tuturor celor ce semnează traducerile din prezentul volum. Fără talentul, generozitatea, seriozitatea, entuziasmul, tuturor acestor oameni remarcabili, apariţia acestei cărţi nu ar fi fost posibilă.
Nu mai puţin important este efortul multor alţi oameni de cultură, poeţi, scriitori, traducători, editori, cadre didactice universitare şi cercetători, profesori de diferite specialităţi, jurnalişti, din ţară sau din străinătate, care s-au implicat într-o formă sau alta în procesul complex şi îndelungat al elaborării acestui volum. Dintre aceştia, menţionez doar câteva nume: Hugo Gutiérrez Vega, Joaquin Garrigós, Gheorghe Glodeanu, Antonio Gracia, Moises Castillo, Rodolfo Bucio, Fernando Aguiar, Waldo Leyva, Sabas Martín, Carlos López, Solomon Marcus, Alex Pausides, Fernández Palmeral, Toomas Kiho, Dan Munteanu Colán, Vlad Copil, Federico Corral Vallejo, Andrei Ionescu, Manuel de Jesús Velázquez León, Ramón Acín, Arturo Santana, Hjalmar Flax, Borislav Crstici, Edwin Yllescas, José Vicente Anaya, Pepe Sánchez, Alfredo Perez Alencart, Theodor Damian, Ali Narçın, André Cruchaga, Jorge Palma, Peter Boyle. Îi amintesc aici şi pe cei care nu mai sunt printre noi: Dan Sluşanschi, Cezar Baltag, Laurenţiu Ulici, Augustin A. Popescu.  
Acest volum nu ar fi apărut fără înţelegerea, susţinerea şi dragostea familiei, pentru care îmi manifest recunoştinţa şi pe această cale.
Este posibil ca traducerilor existente să li se adauge alte versiuni, şi o nouă ediţie a acestei cărţi să se publice, „undeva, cândva”.
Orice sugestie, observaţie sau propunere pentru completarea acestui volum cu noi traduceri este binevenită.

Bucureşti, 22 septembrie 2013, Elena Liliana Popescu

THE PERIPLUS OF THE THREE POEMS IN EUROPE

 ,,Every one of us creates the world by his or her own method of creation. More precisely the world is continuously created, simultaneously with the laws which create and govern it.'' NICOLAE POPESCU

This volume was born starting from an inspired thought of my husband, Nicolae, several years ago. The idea was to publish such a book, containing a few poems in all the official languages of the European Union.
The volume contains three poems and a short introduction, in Romanian, and translations of them in 41 languages that are spoken in Europe. I chose three poems which were translated in several languages at that time. It is known that translation of poetry is a difficult task for any translator and because of this I chose poems in free verse, since for those with rime the difficulty of their re-creation in another language would increase.
In time, the poems have also been translated in other languages which are spoken in Europe: official languages, co-official, regional, languages spoken by minorities, and also official languages from countries which do not belong to Europe, etc. Some regional languages spoken in countries from Europe are official languages in other European countries; some languages with official status in countries which are members do not have yet the status of official languages of the European Union.
In Europe, over 60 local communities speak regional or minority languages; there are also languages spoken by people who came from countries from other continents. The impact of the immense linguistic riches in the European Culture is inestimable, and led the European Union and the European Counsel to launch, in 2001, the initiative of the European Year of Languages spoken.
The translations of the three poems in the present volume does not represent all the languages spoken in Europe, of course, but it covers from a linguistic point of viewmgeographic areas not only from Europe.
The translations are introduced in this volume in alphabetic order of the names in English of these languages. Only one translation is introduced for each of these languages, with a few exceptions. In those cases, the translations have been produced either from different versions in the same language, or from different versions of the language, both accepted in that country.
Creation of this volume was not easy, but human solidarity can sometimes take the most poetic forms, and the volume has become a multilingual poetic message, a suggestion for us to reflect together and each one of us individually on our true nature, by and beyond the linguistic diversity, a message which glorifies life itself.
I would like to thank all those who sign the translations in this volume. Without the talent, generosity, enthusiasm,of all these remarkable people, apparition of this book would not have been possible. 
As important was the effort of many poets, writers, translators, editors, faculty members and researchers, professors of various specialties, journalists, from Romania and other countries, who helped one way or another during the long and complex process of creation of the volume. I mention, among these, only a few names: Hugo Gutiérrez Vega, Joaquin Garrigós, Gheorghe Glodeanu, Antonio Gracia, Moises Castillo, Rodolfo Bucio, Fernando Aguiar, Waldo Leyva, Sabas Martín, Carlos López, Solomon Marcus, Alex Pausides, Ramón Fernández Palmeral, Toomas Kiho, Dan Munteanu Colán, Vlad Copil, Federico Corral Vallejo, Andrei Ionescu, Manuel de Jesús Velázquez León, Ramón Acín, Arturo Santana, Hjalmar Flax, Borislav Crstici, Edwin Yllescas, José Vicente Anaya, Pepe Sánchez, Alfredo Perez Alencart, Theodor Damian, Ali Narçın, André Cruchaga, Jorge Palma, Peter Boyle.  I would also like to remember here those who are no more among us: Dan Sluşanschi, Cezar Baltag, Laurenţiu Ulici, Augustin A. Popescu. This volume would not have appeared without the understanding, support and love of my family, to whom I am forever grateful.
It is possible that to the existing translations new versions will be added, and a new edition of this book will be published, “somewhere, sometime''.
Any suggestion, observation or proposal for the addition of new translations to this volume is welcome.

Bucharest, September 22, 2013, Elena Liliana Popescu (Translated by Alexandru Zaharescu)

LE PÉRIPLE DES TROIS POÈMES EN EUROPE

„Chacun de nous crée le monde par sa propre méthode de création. Plus précisément, le monde se crée continuellement, simultanément par les lois qui le créent et le gouvernent.”
NICOLAE POPESCU

 Ce volume est né d'une pensée inspirée, celle de mon époux, Nicolae, il y a de nombreuses années. L'idée était de publier un tel livre, comprenant quelques poèmes dans les langues officielles de l'Union Européenne.
Le volume contient trois poèmes et une courte introduction, en roumain, et des traductions de celles-ci en 41 langues qui sont parlées en Europe. J'ai choisi trois poèmes qui étaient, à ce moment-là, traduits dans de nombreuses langues. On sait que la traduction de la poésie est une lourde tâche pour tout traducteur et c'est la raison pour laquelle mon choix s'est porté sur des poèmes en vers libres ; car pour ceux qui riment, la difficulté grandit en recréant le poème dans une autre langue.
Progressivement, les poèmes ont été traduits aussi dans d'autres langues, parmi celles qui sont parlées en Europe : langues officielles, co-officielles, régionales, ou minoritaires, mais aussi dans des langues officielles dans d’autres pays qui ne font pas partie de l’Europe etc. Certaines langues régionales parlées dans des pays d'Europe ont un statut de langues officielles dans d'autres pays d'Europe, certaines langues qui ont le statut de langues officielles dans des pays membres n'ont pas encore le statut de langue officielle de l'Union Européenne.
Eu Europe, plus de 60 communautés autochtones parlent une langue régionale ou minoritaire ; de même, de nombreuses langues sont parlées par des personnes issues de pays d'autres continents. L'impact de l'immense richesse linguistique dans la culture de l'Europe est inestimable. C'est la raison pur laquelle l'Union Européenne et le Conseil de l'Europe ont lancé, en 2001, l'initiative de l'Année Européenne des Langues parlées.
Les traductions des trois poèmes du présent volume ne représentent pas, bien sûr, toutes les langues parlées en Europe mais recouvrent, du point de vue linguistique, des zones géographiques pas seulement européennes.
Les traductions sont introduites dans le volume dans l'ordre alphabétique des dénominations anglaises de ces langues. À quelques exceptions près, une seule traduction est incluse pour chacune de ces langues. Dans ces cas-là, soit les traductions ont été réalisées à partir de versions différentes de cette langue, soit elles l'ont été dans des versions différentes de cette langue, les deux étant acceptées dans ce pays.
L'élaboration de ce volume n'a pas été aisée ; toutefois, la solidarité humaine revêtir parfois les formes les plus poétiques et le volume est devenu un message poétique multilingue, une suggestion de réfléchir ensemble et chacun en partie en transcendant notre nature réelle, par et par delà la diversité linguistique, un message qui glorifie la vie elle-même.
Je remercie tous ceux qui signent les traductions du présent volume. Dans le talent, la générosité, le sérieux, l'enthousiasme de toutes ces [personnes], la parution de ce volume n'aurait pas pu être possible. Non moins important est l'effort de nombreuses autres personnes de culture, poètes, écrivains, traducteurs, éditeurs, cadres didactiques universitaires et chercheurs, professeurs de différentes spécialités, journalistes, du pays et de l'étranger qui se sont impliqués d'une manière ou d'une autre dans le processus complexe et prolongé d'élaboration de ce volume. Parmi ceux-ci, je mentionne seulement quelques noms : Hugo Gutiérrez Vega, Joaquín Garrigós, Gheorghe Glodeanu, Antonio Gracia, Moises Castillo, Rodolfo Bucio, Fernando Aguiar, Waldo Leyva, Sabas Martín, Carlos López, Solomon Marcus, Alex Pausides, Ramón Fernández Palmeral, Toomas Kiho, Dan Munteanu Colán, Vlad Copil, Federico Corral Vallejo, Andrei Ionescu, Manuel de Jesús Velázquez León, Ramón Acín, Arturo Santana, Hjalmar Flax, Borislav Crstici, Edwin Yllescas, José Vicente Anaya, Pepe Sánchez, Alfredo Perez Alencart, Theodor Damian, Ali Narçın, André Cruchaga, Jorge Palma, Peter Boyle. J'aurais une pensée ici pour ceux qui ne sont plus parmi nous : Dan Sluşanschi, Cezar Baltag, Laurenţiu Ulici, Augustin A. Popescu.
Ce volume n'aurait pas été publié sans la compréhension, le soutien et l'amour de ma famille, à qui je manifeste toute ma reconnaissance également par ce biais.
Il est possible qu'aux traductions existantes, soient rajoutées d’autres versions et que soit publiée une nouvelle édition de ce livre „quelque part, un jour”. Toute suggestion, observation ou proposition, en vue de compléter ce volume, par de nouvelles traductions est la bienvenue.

Bucarest, le 22 septembre 2013, Elena Liliana Popescu (Traduit en francaiss par Estelle Variot)

 

PERIPLO DE LOS TRES POEMAS EN EUROPA

“Cada uno de nosotros crea el mundo mediante su propia creación. Más exactamente, el mundo se crea continuamente, simultáneamente a las leyes que lo crean y rigen.”
NICOLAE POPESCU

Este libro nació de un pensamiento inspirado, el de mi marido, Nicolae, hace muchos años. La idea era publicar un libro que contuviese varios poemas en los idiomas oficiales de la Unión Europea.
El libro consta de tres poemas y una breve introducción, en rumano, y dichos poemas traducidos en las 41 lenguas que se hablan en Europa. Escogí tres poemas que en aquel momento se encontraban traducidos a más idiomas. Es sabido que traducir poesía es una dura prueba para cualquier traductor y por eso elegí poemas de verso libre, porque en los de rima la dificultad aumentaría al re-crear el poema en otra lengua.
Poco a poco, los poemas se fueron traduciendo a otros idiomas europeos: lenguas oficiales, cooficiales, regionales o minoritarias, pero también a lenguas oficiales de otros países no europeos, etc. Algunas lenguas regionales habladas en países europeos gozan de la condición de oficiales en otros países de Europa y algunas que son oficiales en países miembros todavía no tienen la categoría de lengua oficial de la Unión Europea.
En Europa, más de 60 comunidades autóctonas hablan idiomas regionales o minoritarios; igualmente, se hablan muchos otros por parte de personas provenientes de otros continentes. El impacto de la inmensa riqueza lingüística en la cultura de Europa es inestimable, razón por la cual la Unión Europea y el Consejo de Europa lanzaron en 2001 la iniciativa del Año Europeo de las lenguas habladas.
Las traducciones de los tres poemas del presente volumen no representan, desde luego, todas las lenguas habladas en Europa, pero, desde el punto de vista lingüístico, cubren zonas geográficas extra europeas.
Las traducciones se insertan en el libro por orden alfabético de las denominaciones en inglés de estas lenguas. Con varias excepciones, hay una sola traducción por lengua. En estos casos, ya sea que las traducciones se hayan hecho partiendo de versiones diferentes en dicha lengua o bien en versiones distintas del mismo idioma, ambas aceptadas en el país.
La elaboración de este libro no ha sido fácil, sin embargo la solidaridad humana puede revestirse a veces con las indumentarias más poéticas y el libro se ha convertido en un mensaje poético multilingüe, una idea para reflejar juntos y cada uno por su parte en la naturaleza real, mediante y más allá de la diversidad lingüística, un mensaje que glorifica la vida misma.
Agradezco a todos los que firman las traducciones del presente libro. Sin el talento, generosidad, seriedad y entusiasmo de estas destacadas personas, la aparición de este libro no habría sido posible. No menos importante es el esfuerzo de los personas de cultura, poetas, escritores, traductores, editores, profesores universitarios e investigadores, rumanos o extranjeros, que se han implicado de una u otra forma en el largo y complejo proceso para elaborar este libro. Entre ellos quiero mencionar a Hugo Gutiérrez Vega, Joaquín Garrigós, Gheorghe Glodeanu, Antonio Gracia, Moises Castillo, Rodolfo Bucio, Fernando Aguiar, Waldo Leyva, Sabas Martín, Carlos López, Solomon Marcus, Alex Pausides, Ramón Fernández Palmeral, Toomas Kiho, Dan Munteanu Colán, Vlad Copil, Federico Corral Vallejo, Andrei Ionescu, Manuel de Jesús Velázquez León, Ramón Acín, Arturo Santana, Hjalmar Flax, Borislav Crstici, Edwin Yllescas, José Vicente Anaya, Pepe Sánchez, Alfredo Perez Alencart, Theodor Damian, Ali Narçın, André Cruchaga Jorge Palma, Peter Boyle. Recuerdo a los que ya no están entre nosotros: Dan Sluşanschi, Cezar Baltag, Laurenţiu Ulici, Augustin A. Popescu.
Este libro no habría aparecido sin la comprensión, apoyo y cariño de mi familia, a la que manifiesto mi agradecimiento por esta vía.
Puede que a las traducciones existentes se agreguen nuevas versiones y que se publique una nueva edición de este libro «en alguna parte y en algún momento». Cualquier sugerencia, observación o propuesta para completar el presente volumen serán bien acogidas.

Bucarest, el 22 de setiembre de 2013, Elena Liliana Popescu (Traduccion en espanol por Joaquin Garrigós)

citeste extrase din volum (PDF)

Referinte

http://media.unibuc.ro/comunicate-presa/poeme-de-elena-liliana-popescu-in-editii-multilingve-lansare-de-carte-la-universitatea-din-bucuresti

http://www.crearensalamanca.com/2013/10/epilogo-de-a-p-alencart-para-un-libro-de-elena-liliana-popescu-traducido-a-41-lenguas-europeas/

http://www.salamancartv.com/cultura/perez-alencart-traducido-al-bulgaro-rumano-y-portugues

 Copyright © 2003- 2007